Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 12 Srpanj 2019 09:36

Izmjene Zaključka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2019./2020.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst ), dana 16. srpnja 2019. godine, donosim

Z A K L J U Č A K
o izmjenama Zaključka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola
u školskoj godini 2019./2020.

1.U Zaključku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. ( Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/19 ), u točki 1. iznos "1.500,00" , mijenja se i glasi "2.000,00 ", a iznos "2.000,00 " mijenja se i glasi " 2.500,00 ".

2. U točki 4. Zaključka, iznos " 800,00 ", mijenja se i glasi " 1.000,00 ".

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-19-4
Solin, 16. srpnja 2019. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević uprav.prav.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst ), dana 09. srpnja 2019. godine, donosim

Z A K L J U Č A K
o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika
i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

1.Odobravam jednokratne novčane pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., obiteljima u kojima su jedno ili dvoje djece polaznici osnovne ili srednje škole, a čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.500,00 kuna po članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa više djece, od kojih su troje i više djece polaznici osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kuna.
2. Odobravam jednokratne novčane pomoći radi nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola čiji su roditelji /skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb Split, Ispostava Solin.
3. Jednokratna novčana pomoć za učenike od 1.-4. razreda osnovnih škola iznosi 400,00 kuna, a jednokratna novčana pomoć za učenike od 5.-8. razreda osnovnih škola iznosi 700,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke drugih obrazovnih materijala za osnovnu školu.
4. Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola iznosi 800,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke udžbenika.
5. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći, potrebno je priložiti dokaze o broju članova obitelji, dokaze o prebivalištu, dokaze o prihodima članova obitelji i potvrdu srednje škole o upisu učenika u odgovarajući razred u školskoj godini 2019./2020. (za učenike osnovnih škola nije potrebno dostaviti potvrde o upisu), a isti se može podnijeti najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine.
6. Jednokratna novčana pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. neće se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili pomoć pri kupnji udžbenika i obrazovnih materijala za osnovnu školu.
7. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-19-2
Solin, 09. srpnja 2019. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević uprav.prav.

 OVDJE MOŽETE PREUZETI SVU POTREBNU DOKUMENATCIJU ZA PRIJAVU:

-Molba za jednokratnu novčanu pomoć radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala

-Molba za jednokratnu novčanu pomoć radi nabavke drugih obrazovnih materijala za korisnike zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb-Ispostava Solin

-Izjava o istinitosti podataka

-Izjava o broju članova kućanstva

 

Pročitano 4553 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr