Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 13 Veljača 2013 13:40

40. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SOLINA

U srijedu 6. veljače 2013. godine održana je 40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina, kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina prof.dr.sc. Kajo Bućan.

DNEVNI RED:
1.Prijedlog Odluke o donošenju DPU-a "RIBNJAK"
2.Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2013. godinu
3.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
4.Prijedlog Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
5.Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Solina
6.Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
7. Inicijativa Gradskoga vijeća grada Solina za odobravanje financijsko-humanitarne pomoći za liječenje Nore Atanasovske Šitum


Ad 1.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija solinske gradske vijećnike upoznala je s  Prijedlogom Odluke o donošenju DPU-a "Ribnjak".
- Elaborat DPU-a Ribnjak izradila je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita. DPU Ribnjak obuhvaća postojeći pastrvski ribnjak Ritterman. Ribnjak je smješten na otočiću formiranom između glavnog toka rijeke Jadro i njenog desnog rukavca. Površine obuhvata je cca 8330m2. Osnovna namjena prostora jest sačuvati, ali u manjem intenzitetu proizvodnju postojećega ribnjaka te prostor organizirati za poslovnu ugostiteljsku namjenu – kazala je pročelnica Samardžić.

O DPU Ribnjak govorila je i izrađivačica plana Ines Berlengi iz tvrtke GISplan d.o.o..
- Ovaj DPU Ribnjak propisuje sanaciju, uređenje i urbanu obnovu izgrađenoga prostora i sadržaja uz poseban naglasak na zaštiti i očuvanju prirodnog krajobraza i postojeće djelatnosti – pastrvskog ribogojilišta. No, u sklopu namjene planirano je zadržavanje postojeće djelatnosti i izgradnja pratećih ugostiteljsko – turističkih sadržaja – kazala je Berlengi te dodala kako je maksimalna građevinska bruto površina ukupno 1.600m2, odnosno građevina bi sadržala podrum, prizemlje i prvi kat.

- Ovaj prostor je vrlo atraktivan i primamljiv. Spoj ugostiteljsko-turističkog sadržaja, blizina solinske šetnice uz rukavce rijeke Jadro imat će veliki odaziv – mišljenja su solinski vijećnici koji su točku prihvatili većinom glasova uz tri protiv.  

Ad 2.) Druga točka dnevnoga reda 40. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina bila je Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2013. godinu. Umjesto odsutne ravnateljice Gradske knjižnice grada Solina Karmen Borković, točku je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić.
- Gradska knjižnica Solin dostavila nam je svoj Program rada za 2013. godinu. Unutar programa Gradske knjižnice rashodi za tekuću godinu uključuju plaće zaposlenika, naknade za članove Upravnog vijeća knjižnice, nabavku knjižne i neknjižne građe, oprema, materijalni troškovi, izdavačka djelatnost, kulturne aktivnosti i iznose sveukupno 1.648.000 kuna od toga je subvencija Grada Solina 1.425.000 kuna, subvencija Ministarstva kulture 90.000 kuna te prilog od vlastitih sredstava Knjižnice 133.000 kuna – kazao je pročelnik Ljubičić.
Vijećnik Marko Šego (SDP) zamijetio je kako nema dovoljno sredstava za dio programa.
-Gradska knjižnica nizom godina nas oduševljava svojim bogatim programom. No vidljivo je kako novčana kriza utječe na rad i program Gradske knjižnice – kazao je Šego.
Vijećnik renato Prkić (HDZ) dao je prijedlog da se dio od autorskih honorara a koji iznosi 11.000 kuna prebaci na stavku sredstava i to za zamjenu zastarjele računalne opreme, gdje je u izvješću navedeno „ Gradskoj knjižnici Solin nedostaju sredstva u iznosu od 11.000 kuna.“
Prijedlog vijećnika Prkića je prihvaćen.

Točka Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2013. godinu prihvaćen je većinom glasova uz tri protiv.

Ad 3.) Točku Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina također je objasnio pročelnik Ljubičić.

-Izmjene i dopune Statuta temelje se na odredbi čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je propisao da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute u roku od 3. mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. Osnovne izmjene sadašnjeg statuta odnosile bi se na povećanje broja članova Gradskog vijeća sa 19 na 21, zatim mogućnost raspisivanja referenduma te način opoziva gradonačelnika i zamjenika. Preciznije uređenje početka obnašanja mandata vijećnika. Također se uvodi institut izvršnog tijela u vidu zamjenika gradonačelnika kada on obnaša dužnost gradonačelnika. Uvodi se novi institut kada je zakon predvidio istovremeno raspuštanje Gradskog vijeća i razriješene gradonačelnika. Propisana je i obveza da gradonačelnik i zamjenici moraju u roku od 8 dana uputiti dopis Upravnom odjelu za pravne i opće poslove kako žele obnašati dužnost. Skraćeni su rokovi i obveza saziva Gradskog vijeća s 15 na 8 dana i to u pojedinim situacijama – objasnio je pročelnik Ljubičić te naglasio kako je ovo prvo čitanje Statuta te ako vijećnici imaju prijedloge neka je predaju u roku od dva tjedna, nakon toga slijedi drugo čitanje,a potom usvajanje Statuta od strane Gradskoga vijeća grada.

Vijećnik Kajo Milišić (SDP) ima je pitanje glede navedenoga savjetodavnoga referenduma – Što je to savjetodavni referendum? – upitao je Milišić.
- Statut se mora pridržavati Zakona i to doslovno – kazao je Ljubičić te dodao -  kako Zakon navodi savjetodavni referendum, morali smo ga uvrstiti u Statut. Riječ je o referendumu koji se može provesti, ali on nije obvezujući – objasnio je Ljubičić.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 4.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Prijedlog Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina.
- Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za predvidit je da će se izbori za Gradsko vijeće Grada Solina održati 19. svibnja 2013. godine – kazao je pročelnik Ljubičić koji je obrazložio i ovu točku dnevnoga reda 40. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.
- Predloženom Odlukom o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina, predviđa se mogućnost da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju istovremeno sa izborima za članove Gradskog vijeća Solina. Time bi Grad uštedio određena novčana sredstva. -  objasnio je Ljubičić te kazao - Odluku o raspisivanju izbora donosi Gradsko vijeće, a gradonačelnik određuje članove Povjerenstva za provedbu izbora za vijeće mjesnih odbora.


Ad 5.) Pročelnica Sanja Samardžija iznijela je petu točku pod nazivom Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Solina.
- Temeljem odredbi glave Zakona o cestama utvrđen je pravni temelj za uređenje statusa nerazvrstanih cesta, a isti zakonom propisana je uknjižba neupisanih nerazvrstanih cesta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave – objasnila je Samardžija - Predloženom Odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi u vlasništvu Grada Solina. Na temelju predložene Odluke i popisa nerazvrstanih cesta omogućit će se postupak uknjižbe grada Solina na nerazvrstanim cestama na području Grada.
Točka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 6.) Gradsko vijeće grada Solina donijelo je jednoglasnu Odluku o financijsko-humanitarnoj pomoći za liječenje u SAD-u Nore Atanasovske Šitum u iznosu od 15.000 kuna.


Radojka BUĆAN

 

 

 

Pročitano 6664 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr