Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 08 Siječanj 2018 13:11

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa:112-02/17-01/11
Ur.broj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/11 , Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 28. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. "Koordinator za sportske objekte" u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- SSS tehničkog usmjerenja
- državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita s obvezom da istoga polože u zakonskom roku.
Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa: 112-02/17-01/06
Urbroj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/06 , Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 27. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. " Pomoćni radnik " u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, komunalnoj službi- 11 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

- završena osnovna škola / NKV

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete ( punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta ).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Namještenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa:112-02/17-01/09
Ur.broj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/09 , Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 27. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. "Viši referent za tehničke poslove " u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- VŠS građevinskog smjera
- državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete ( punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta ).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita s obvezom da istoga polože u zakonskom roku.
Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa: 112-02/17-01/07
Ur.broj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/07 , Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 27. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. "Viši referent za javnu rasvjetu i energetsku učinkovitost" u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, Odsjeku za javnu rasvjetu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

- VŠS elektrotehničkog usmjerenja
- 3 godine radnog iskustva
- položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
• dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita s obvezom da istoga polože u zakonskom roku.
Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa: 112-02/17-01/08
Ur.broj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/08 , Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 27. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. "Viši referent za opće poslove" u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

- VŠS - pristupnik/prvostupnik ekonomskog ili upravnog usmjerenja
- državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
• dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita s obvezom da istoga polože u zakonskom roku.
Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa: 112-02/17-01/10
Urbroj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 28. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona Klasa: 112-02/17-01/10, Urbroj: 2180/01-11-01-17-1 od 27. prosinca 2017. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. " Kontrolor " u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, službi naplate i kontrole parkiranja- 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- SSS/NKV
- 1 godina radnog iskustva

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete ( punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta ).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Namještenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
• kratki životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
• dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

 

Pročitano 2017 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr