Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 30 Siječanj 2018 11:42

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo,
i upravljanje prostorom i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za prijam u službu na neodređeno
vrijeme

Klasa: 112-02/18-01/01
Urbroj: 2180/01-04-01-18-5
Solin, 29. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Komunalni izvidnik, Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja može pristupiti kandidat:
Goran Berton
2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intrvjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

Provjera znanja obavit će se dana 08. veljače 2018. godine (četvrtak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Marijana Žižić, str. spec. ing. građ.


Pravni izvor za pripremanje kandidata za radno mjesto komunalni izvidnik :

Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15 – ispravka i 123/17.
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI:
Radno mjesto podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:
Izvidi i obilazak terena te praćenje provedbe propisa vezano za provedbu Odluke o komunalnom redu, sastavlja zapisnike o uočenim nepravilnostima, predlaže poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti, surađuje sa komunalnim redarom u pripremi akata za provedbu i ispravljanje uočenih nepravilnosti, prijem stranaka te poslovi po nalogu rukovoditelja.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 4, 000 kn.

 

 

Pročitano 1144 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr