Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nedjelja, 18 Ožujak 2018 08:08

Natječaj za davanje u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 36. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 2/06), čl. 1. Zaključka o visini slobodno ugovorene najamnine (Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/13), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i Zaključka Gradonačelnika Grada Solina o raspisivanju natječaja za davanje u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom, Klasa: 371-02/18-01/0002, Ur.broj; 2180/01-01-18-4 od 7. ožujka 2018. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u najam stana sa slobodno
ugovorenom najamninom

1. Predmet natječaja je davanje u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom u vlasništvu Grada Solina i to: stana koji se nalazi u montažnoj baraci u Solinu, Matoševa 112, sagrađenoj na k.č.zem. 7185/10 /z.k.č.zem. 4934/329 K.O. Solin, netto korisne površine stana 61,03 m2, po početnoj cijeni od 705,00 KN/mjesec.

U stanu živi tročlana obitelj od 1992. godine.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,

- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda

ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 24 5835 -OIB, a za fizičke osobe HR 24 5835 -OIB.

6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos cijene najma slobodno ugovorene najamnine stana i bez kamata.

7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a najam predmetne nekretnine bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 28.03.2018.godine (srijeda), u 11,00 sati.

9. Sve informacije u svezi najma stana mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.

10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 1911 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr