Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 26 Ožujak 2018 10:45

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik/ca za komunalne poslove i viši referent/ica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik/ca za komunalne poslove i viši referent/ica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

Za kandidate:
viši stručni suradnik/ca za komunalne poslove:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17).
Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Za kandidate:
viši referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18).
Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16 i 101/17).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17).
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN RH 124/14, 115/15 i 87/16)
Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Podaci o radnom mjestu i plaći za radno mjesto viši stručni suradnik/ca za komunalne poslove:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: izrada i priprema rješenja o utvrđivanju visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Praćenje i kontrola projektne dokumentacije vezane za pripremu i izradu rješenja o utvrđivanju visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Koordinacija sa županijskim i državnim tijelima vezano za zahtjeve dostavljene Gradu Solinu poradi obračuna visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Izrada i priprema rješenja o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa.
Praćenje i kontrola projektne dokumentacije vezane za pripremu i izradu rješenja o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa. Praćenje i kontrola naplate komunalnog doprinosa, poduzimanje radnji vezanih za pripremu i izdavanje opomena i rješenja o ovrsi komunalnog doprinosa.
Plaća službenika iznosi približno 6.200,00 kn netto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Podaci o radnom mjestu i plaći za radno mjesto viši referent/ica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: provjera, sređivanje i kontroliranje financijske dokumentacije; vođenje financijskog knjigovodstva, vođenje brige da materijalno knjigovodstvo i knjigovodstvo opreme budu usklađeni s financijskim knjigovodstvom, provođenje redovitog godišnjeg popisa imovine, obračun amortizacije i pomoć u izradi periodičnih i godišnjih izvješća za FINA-u i Državni ured za reviziju. Po potrebi isplata naknada i transfera te obračun i isplata plaća, ugovora o djelu i autorskih honorara.
Plaća službenika iznosi približno 5.200,00 kn netto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina

 

 

Pročitano 768 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr