Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 25 Travanj 2018 07:58

Natječaj za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin

 

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. 143/12, 152/14, 81/15), članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ 7/09, 4/13 i 7/13)  i Zaključka  Gradonačelnika  Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin Klasa: 944-18/18-02/14, Ur.broj: 2180/01-01-18-3 od 25. travnja 2018. godine

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin

1.Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Solina označenog kao:
-č.zem. 4756/55 (k.č.zem. 7428/47) u pov. 53 m2, č.zem. 4756/69 (k.č.zem. 7428/62) u pov. 4 m2, idealni dio 145/2028 od č.zem. 4756/54 pov. 2028 m2 (k.č.zem. 7428/46), č.zem 4763/52 (k.č.zem. 7428/51) pov. 47 m2, č.zem. 4763/56 (k.č.zem. 7428/48) pov. 8 m2, č.zem. 4756/83 (k.č.zem. 7428/77) pov. 39 m2, idealni dio 4/158 od č.zem. 4763/50 (k.č.zem. 7428/43) pov. 158 m2, č.zem. 4756/68 (k.č.zem. 7428/61) pov. 12 m2, sveukupne površine 312 m2, sve K.O. Solin, po početnoj cijeni od 100,00 Eur-a/m2 (slovima: stoeura/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB.
Zemljište se nalazi unutar posjeda tvrtke Euro daus d.o.o. Split, tj. Stanice za tehnički pregled vozila u Solinu, Matoševa 10 A

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe
68 7757- OIB.

6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetnih nekretnina bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 07.05.2018.godine (ponedjeljak), u 11,00 sati.

9. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.

10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 802 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr