Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2018 07:24

Natječaj za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. 143/12, 152/14, 81/15),  i Zaključka  Gradskog vijeća Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin, Klasa: 021-05/17-01/01, Ur.broj: 2180/01-02-01-17-22 od 23. veljače 2017. godine

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin

1.Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Solina označenog kao:
- č.zem. 5626/2 u pov. 696 m2 K.O. Solin, odnosno k.č.zem. 4730 K.O. Solin, po početnoj cijeni od 170,00 Eur-a/m2 (slovima: stosedamdeseteura/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB.
Zemljište se nalazi unutar obuhvata DPU "Bilankuša" - Izmjene i dopune III i to u građevinskoj mješovitoj zoni M5.
2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.
5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe
68 7757- OIB.
6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.
8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 06.09.2018.godine (četvrtak), u 11,00 sati.
9. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 820 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr