Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 30 Kolovoz 2018 07:15

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša
i europske fondove
KLASA: 112-02/18-01/11
URBROJ: 2180/01-06-01-18-2
Solin, 28. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2180/01-06-01-18-1, od 23. kolovoza 2018. g, objavljuje se

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

1.Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu europskih fondova - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme pravne struke (VSS – magistar struke/stručni specijalist) društvenog usmjerenja
1 godina radnog iskustva
poznavanje rada na računalu
znanje engleskog jezika
položen državni stručni ispit

2.Viši stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj/ica na određeno
Posebni uvjeti:
VII stupanj stručne spreme (magistar struke/stručni specijalist) pravnog usmjerenja
1 godina radnog iskustva
posjedovanje certifikata za javnu nabavu
poznavanje rada na računalu
položen državni stručni ispit

3.Viši stručni suradnik za za projektiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme -
Posebni uvjeti:
VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar struke/stručni specijalist) tehničkog usmjerenja
1 godina radnog iskustva
poznavanje rada na računalu
položen državni stručni ispit
Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, a trajanje rada na određeno vrijeme je približno dvije godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina ( www.solin.hr ).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
-kratki životopis
-dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Kanditati koji imu položen ispit javne nabave dužni su dostaviti dokaz (preslika certifikata)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranici Zavoda za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša
i europske fondove
KLASA: 112-02/18-01/11
URBROJ: 2180/01-06-01-18-3
Solin, 31. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2180/01-06-01-18-1, od 23. kolovoza 2018. g. i Oglasa KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2180/01-06-01-18-2 od 28. kolovoza 2018. g., objavljuje se

ISPRAVAK OGLASA
za prijam u službu na određeno vrijeme

U oglasu za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata europskih fondova u posebnim uvjetima iza riječi VII stupanj stručne spreme brišu se riječi "pravne struke", a sve u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina.
Naime u glavi III Radna mjesta, članku 5. odjeljak - Ia – u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Odsjeku za europske fondove radnom mjestu pod rednim brojem 7. stupcu 4. u uvjetima za obavljanje radnog mjesta, uvjet je VII stupanj stručne spreme (magistar/ica struke/stručni specijalist/ica) društvenog usmjerenja.

U ostalom dijelu oglas ostaje nepromijenjen.

GRAD SOLIN

Pročitano 1552 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr