Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 20 Rujan 2018 07:55

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih predmeta na stupovima javne rasvjete na županijskim cestama na području Grada Solina

Na temelju članka 3. i članka 11. Odluke o reklamiranju na području Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 139/17), članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br 7/09, 4/13, 7/13 i 4/18- pročišćeni tekst ) te Zaključka Gradonačelnika Grada Solina od 14. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za provođenje Natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih predmeta na stupovima javne rasvjete na županijskim cestama na području Grada Solina, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje
reklamnih predmeta na stupovima javne rasvjete na županijskim cestama
na području Grada Solina

1. Predmet Natječaja: davanje u zakup 51 (pedesetjedna) lokacije na stupovima javne rasvjete
za postavljanje reklamnih panoa i to:
- u ulici DON FRANE BULIĆA : 7 stupova
- u ulici STJEPANA RADIĆA: 11 stupova
- u ulici A.G. MATOŠA: 11 stupova
- u GAJEVOJ ulici: 2 stupa
- u SPLITSKOJ ulici: 13 stupova
- u SALONITANSKOJ ulici: 5 stupova
- u ulici KNEZA TRPIMIRA: 2 stupa.

2. Uvjeti oblikovanja i postave reklamnih panoa

Konstrukcija reklamnog panoa mora biti izrađena od cinčanog čelika ili sličnog materijala, a okvir od eloksiranog aluminija ili sličnog materijala, sa suvremenom završnom obradom. Konstrukcija može biti ukupne težine do 10 kg, postavljena na stup javne rasvjete na visinu iznad 2,50 m (poštivati slobodni profil ceste), maximalne dimenzije oglasnih panoa širine do 100 cm i visine do150 cm.

Obujmice moraju biti izrađene od nehrđajućeg metala kvalitete min.A2 (AISI 316).
Foliju za reklamu treba postaviti bez limene podloge. Folija na reklamnim panoima mora biti otporna na vremenske uvjete, pričvršćena na način da u slučaju pritiska vjetra > 80 kg/m2, ista otkači sa donje strane i na taj način sačuva svjetiljku od ispadanja i ugrožavanja sigurnosti prometa.

Postavljanje panoa i njegovo održavanje treba biti takvo da ne oštećuje stupove javne rasvjete te omogućuje njihovo redovno održavanje i korištenje. Položaj i oblik panoa mora biti takav da ne zatvara vidik, te ne ugrožava sigurnost pješaka i vozača.

Prije postavljanja reklamnog panoa potrebno je imati projekt tehničke izvedbe reklamnog panoa koji uključuje statički proračun izrađen od strane ovlaštenog projektanta. Svi panoi moraju zadovoljavati sve sigurnosne uvjete, vezene za sigurnost i zaštitu imovine i ljudi te moraju imati dokaz stabilnosti za III vjetrovnu zonu, prema tipu stupa javne rasvjete na području Grada Solina.

Reklamni panoi se mogu postavljati na stupove javne rasvjete u vlasništvu Grada Solina, s lijeve i desne strane prometnice.

Na stupovima javne rasvjete koji se nalaze uz rub prometnice moguće je postaviti reklamni pano, na način da vanjski rub panoa ne prelazi rub kolnika.

Reklamni panoi ne smiju narušavati vizuru Grada, te moraju biti prekriveni bijelim plakatom ukoliko na njima nije oglašena nikakva poruka.

Duž uličnog poteza na tipski stup javne rasvjete dozvoljava se postavljanje reklamnih panoa jednakih dimenzija.

Reklamna poruka ne smije biti uvredljivog sadržaja, te mora biti čitljiva, estetski oblikovana, jezično ispravna i uredna.

Sve folije ili konstrukcije moraju se održavati u ispravnom stanju, a svako oštećenje se mora odmah sanirati.

U slučaju rekonstrukcije stupova javne rasvjete na kojima je montiran reklamni pano, potrebno je na zahtjev Grada istog ukloniti i premjestiti na novu lokaciju koju će mu odrediti Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom u roku od 3 dana, u protivnom biti će uklonjen putem djelatnika komunalnog redarstva.

U slučaju postavljanja osvijetljenih reklamnih panoa intenzitet rasvjete i način korištenja električne energije trebaju biti riješeni zasebnim projektom u sklopu kojeg je potrebno dokazat da takva rasvjeta ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu. Dozvoljava se priključenje na javnu rasvjetu, prema uvjetima koje će na traženje odabranog korisnika dati Grad Solin, uz uvjet plaćanja utroška električne energije od strane korisnika. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti za postavljanje i priključenje na elektroinstalaciju obveza je korisnika.

Po isteku zakupa korisnik je dužan ukloniti svu opremu o vlastitom trošku u roku od 30 dana te rasvjetne stupove dovesti u stanje prije početka zakupa.

Nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa na mjestima koja su definirana u zakonu o sigurnosti prometa na cestama (zona raskrižja).

3. Zakupnik će postavljene reklamne panoe koristiti u vrijeme trajanja zakupa, u svrhu prava reklamnog oglašavanja.

4. Lokacije-stupovi javne rasvjete daju se u zakup na rok od 5 godina. Zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz otkazni rok od tri mjeseca.

5. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti reklamiranja i plakatiranja. Zakupnik sam osigurava i snosi trošak montaže predmeta na stupove javne rasvjete.

6. Početni iznos zakupnine je 91.800,00 kuna (devedestjednutisuću i osamstotina kuna) godišnje (150,00 kuna po 1 reklamnom panou mjesečno).

7. Rok za početak radova na postavljanju reklamnih panoa počinje teći danom sklapanja ugovora i predaje lokacije od strane Grada Solina najpovoljnijem ponuđaču. Rok postavljanja reklamnih panoa ne može biti duži od 30 dana od dana primopredaje lokacije.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos godišnje zakupnine.

9. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10.000,00 kuna (desettisuća kuna).
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Solina broj: HR60 2330003-1840600007, poziv na broj: 68 5738-10-OIB za fizičke i za pravne osobe.
Uplaćena jamčevina obračunava se u iznos godišnje zakupnine. Ponuđaču čija se ponuda ne razmatra pri odabiru ili čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

10. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

10.1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
Ponuditelj treba dokazati da je registriran za obavljanje predmetnih poslova.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od šest mjeseci od objave natječaja u dnevnom glasilu Slobodna Dalmacija
10.2. Dokaz o poslovnom ugledu-reference
Popis izvedenih ili sličnih poslova uz potvrdu naručitelja o zadovoljavajućem izvršenju ugovoroa.
Potvrde se dostavljajju u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja.
10.3. Podaci o bonitetu – BON1 i BON2 (SOL-2)
BON-1 Ne smije biti iskazan gubitak
BON-2 ili SOL-2 Ne smije biti u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci, više od pet dana.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
10.4. Dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
10.5. Uvjerenje da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja. Ukoliko se na vrijeme ne pribavi navedeno uvjerenje, ponuditelj je dužan dostaviti
preslik zahtjeva kojim od nadležnog suda traži izdavanje uvjerenja, dok će potrebno uvjerenje
dostaviti naknadno.
10.6. Izjava ponuditelja da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana , dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bankarske garancije u visini od 10% od ugovorene cijene predmetnih poslova.
(prema priloženom obrascu iz dokumentacije).
10.7. Izjava ponuditelja da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana, dostaviti policu osiguranja iz djelatnosti za štete prema trećim osobama.
(prema priloženom obrascu iz dokumentacije).
10.8. Ispunjena ponuda s istaknutim ukupnim godišnjim iznosom, te sveukupnom cijenom za petogodišnje razdoblje u kunama. (prema priloženom obrascu iz dokumentacije).

11. Rok za dostavu ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti natječaja u glasilu Slobodna Dalmacija. Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina. Adresa dostave ponude: Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Grada Solina.
Ponuđači su dužni zatvoriti ponudu u unutarnju i vanjsku omotnicu. Na vanjskoj omotnici treba naznačiti «PONUDA ZA ZAKUP STUPOVA JAVNE RASVJETE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA na županijskim cestama – NEOTVARATI».
Na unutarnjoj omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuđača, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuđaču u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda.
Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača kojima sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati. Nepotpune i nepravovremeno zaprimljene ponude neće se razmatrati.

12. Grafički prikaz svih lokacija ponuđenih u natječaju sastavni je dio natječajne dokumentacije koja se može preuzeti u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, ulica Stjepana Radića 42, Solin – prizemlje, soba br.1.6.

13. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 11. listopada u 12.00 sati, u prostorijama Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Prilikom otvaranja ponude, utvrđuje se postojanje tražene jamčevine uz ponudu, obznanjuje se ime ponuđača, cijena ponude. Ostali elementi ponude utvrđuju se u tijeku obrade ponuda.

14. Gradonačelnik Grada Solina donijeti će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda.

15. Najpovoljniji ponuđač je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru, s Gradom Solinom sklopiti Ugovor o zakupu.

16. Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

17. Dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42 - Solin, ili putem telefona 681-566, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (D. Barišić).

Predsjednica Povjerenstva
Sanja Samardžija, dip. ing. građ.,v.r.

 

 

 

Pročitano 861 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr