Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 05 Srpanj 2019 12:08

Pravni izvori za testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto komunalni redar

P R A V N I   I Z V O R I 

za testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za
radno mjesto komunalni redar u Odsjeku za komunalno redarstvo,
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Grada Solina

USTAV Republike Hrvatske (NN RH br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Z a k o n i:

- ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (NN RH br. 68/18, 110/18)
- ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (NN RH br. 47/09);
- ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI (izvod-od čl. 42 do čl. 61.),NN RH br. 153/13
- PREKRŠAJNI ZAKON (izvod-od čl.228 do 245.), NN RH br. 107/07, 39/13, 157/13; 110/15, 70/17, 118/18)

U r e d b e :

- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09);

G r a d s k e  o d l u k e :

- Statut Grada Solina (Službeni vjesnik grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i
- 4/18 pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnom redu (Sl. vjesnik grada Solina br. 11/12 i 8/17)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Sl. vjesnik grada Solina br. 02/13, 1/16, 2/17)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Sl. vjesnik grada Solina br. 10/18)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: kontrola provedbe propisa o komunalnom redu, poduzimanje propisanih mjera temeljem zakona i akata Grada, obilazak terena.
Prijem stranaka, komunikacija unutar i izvan Odsjeka.
Plaća službenika iznosi približno 4.100,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 722 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr