Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 19 Rujan 2019 10:04

Natječaj DV Cvrčak: Stručni suradnik - Logoped (M/Ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07 i 94/13), UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK –SOLIN raspisuje

NATJEČAJ
na određeno vrijeme vezano za projekt : „ Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV CVRČAK na području najmlađeg grada u RH- Grada Solina, te Općina Klis, Muć i Dugopolje financirano iz Europskog socijalnog fonda ( Ministarstvo za demografiju, obitelj , mlade i socijalnu politku)
za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK LOGOPED
1 (jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Solinu

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje prilažu:
-Životopis
-Dokaz o stečenoj stručnoj premi
-Dokaz o položenom stručnom ispitu
-Dokaz o hrvatskom državljanstvu
-Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (obrazac izjave u prilogu)
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
-Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
-Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – SOLIN, Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.

Natječaj vrijedi do: 26.9.2019.

Kandidati/inje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/inje koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona, a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK-SOLIN može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

Pročitano 393 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr