Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nedjelja, 24 Studeni 2019 07:41

Natječaj za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince


Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) i Zaključka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince, Klasa: 021-05/19-01/06,. Urbroj: 2180/01-02-01-19-12 od 19. 11. 2019. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i
dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Solina i to:

a) Zemljišta označenog kao č.zem. 3490 (k.č.zem. 6374/2) pov. 1.575 m2, K.O. Solin, po početnoj cijeni od 600,00 KN/m2, što ukupno iznosi 945.000,00 KN (slovima; devetstočetrdesetpettisućakuna).
Zemljište se prema GUP-u Grada Solina nalazi u zoni Z-1-javne zelene površine.

b) Dio zemljišta u pov. 12.000 m2 od č.zem. 1014/1 K.O. Mravince, koja ima površinu 18.204 m2, po početnoj cijeni od 392,91 KN/m2, što ukupno iznosi 4.710.000,00 KN (slovima: četirimilijunasedamstodesettisućakuna).

Točan broj i površinu nekretnine utvrdit će se nakon izrade parcelacijskog
elaborata cijepanja č.zem. 1014/1 pov. 18.204 m2, K.O. Mravince.

Zemljište se prema GUP-u Grada Solina nalazi unutar izgrađenog dijela
građevinskog područja, zona D - javne i društvene namjene.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
4. Nepotpune ponude se neće razmatrati
5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.
6. Izabranim natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta.
7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetnih nekretnina bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju zemljišta“, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 06.12.2019.godine (petak), u 11,00 sati (sala za sastanke).
9. Sve informacije u svezi prodaje predmetnog zemljišta, mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Pročitano 841 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr