Ustrojstvo grada Solina

1.Statut grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
2. Poslovnik Gradskog vijeća grada (Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/18 i 3/21)
4. Odluka o ustrojstvu gradske uprave (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 04/16)
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/11)
6. Odluka o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća zamjeniku Gradonačelnika, predsjednicima vijeća mjesnih odbora, te članovima radnih tijela Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09)
7. Odluka o radnim tijelima gradskog vijeća (Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/93 i 6/94)
8. Odluka o javnim priznanjima (Službeni vjesnik Grada Solina broj 5/94 i 7/94)
9. Pravila o međustranačkom vijeću grada
10. Pravila mjesnih odbora

Financijski dokumenti

Proračun grada Solina

Proračun Grada Solina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Provedbeni program grada Solina

Društvene djelatnosti – Upravni odjel za javne djelatnosti
 
1.Pravilnik o socijalnoj skrbi
2.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja grada
3.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada
4. Institucionalna potpora udrugama

Prostorna dokumentacija
 
1. Prostorni plan uređenja
2. Generalni plan uređenja
3. Urbanistički planovi uređenja
4. Detaljni planovi

Komunalna djelatnost
 
1. Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik Grada Solina broj 11/12 i 08/17)
2. Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik Grada Solina broj 12/18 i 08/19)
3. Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni vjesnik Grada Solina broj 12/19 i 13/20)
4. Program gradnje objekta komunalne infrastrukture grada za razdoblje od 2002. godine do 2005. godine
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada za 2003. godinu
6. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni vjesnik Grada Solina broj 08/17)
7. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2017.-2022.
8. Plan gospodarenja otpadom grada Solina za razdoblje 2017.-2022.
9. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Solina
10. Odluka o načinu prikupljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni vjesnik Grada Solina broj 02/18)

Upravni odjel za pravne i opće poslove

Vlastiti pogon
 
1 .Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
2. Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
3. Odluka o groblju

Služba naplate i kontrole parkiranja

PayDo aplikacija za plaćanje parkinga

Aircash aplikacija za plaćanje parkinga

Scroll to Top Skip to content