Ustrojstvo grada Solina

1.Statut grada Solina (Službeni vjesnik 4/18)
2. Poslovnik Gradskog vijeća grada (4/18)
4. Odluka o ustrojstvu gradske uprave (Službeni vjesnik br. 7/09, 04/16)
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tjelima Grada Solina(Službeni vjesnik br. 7/11)
6. Odluka o naknadi vjećnicima Gradskog vijeća zamjeniku Gradonačelnika, predsjednicima vijeća mjesnih odbora, te članovima radnih tijela Gradskog vijeća(Službeni vjesnik br. 7/09)
7. Odluka o radnim tijelima gradskog vijeća(Službeni vjesnik broj 4/93 i 6/94)
8. Odluka o javnim priznanjima(Službeni vjesnik broj 5/94 i 7/94)
9. Pravila o međustranačkom vijeću grada
10. Pravila mjesnih odbora

Financijski dokumenti

Proračun grada Solina

Proračun Grada Solina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Društvene djelatnosti
 
1.Pravilnik o socijanoj skrbi
2.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja grada
3.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada
4. Institucionalna potpora udrugama

Prostorna dokumentacija
 
1. Prostorni plan uređenja
2. Generalni plan uređenja
3. Urbanistički planovi uređenja
4. Detaljni planovi

Komunalna djelatnost
 
1. Odluka o komunalnom redu (11/12 i 08//17)
2. Odluka o komunalnoj naknadi (9/01, 10/05, 09/09, 11/15, 4/16 i 13/17)
3. Odluka o komunalnom doprinosu (10/04, 01/05, 09/09, 05/10, 02/11, 08/12, 07/13, 10/13, 02/16, 13/16)
4. Program gradnje objekta komunalne infrastrukture grada za razdoblje od 2002. godine do 2005. godine
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada za 2003. godinu
6. Odluka o ugostiteljskoj dijelatnosti (08/17)
7. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2017.-2022.
8. Plan gospodarenja otpadom grada Solina za razdoblje 2017.-2022.
9. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Solina
10. Odluka o načinu prikupljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (02/18)

Vlastiti pogon
 
1 .Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
2. Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
3. Odluka o groblju

Scroll to Top