Javni poziv za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Sukladno čl.35.c. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj: 5/12,10/13,11/13,3/14,7/15,12/15,7/16,3/17,13/17 i 7/20), objavljuje se slijedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom
s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

1.PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpore redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s invaliditetom, ako učenik/student i jedan roditelj/skrbnik/udomitelj imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

2.KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore su redoviti učenici srednjih škola s invaliditetom i redoviti studenti s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

3.UVJETI DODJELE POTPORE

A. Učenici:
Potporu mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
-da su građani Republike Hrvatske
-da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba s invaliditetom
-da učenici 1. razreda srednje škole imaju prosjek ocjena od 5.-8. razreda osnovne škole od najmanje 3,00
-da su učenici ostalih razreda srednje škole koji su prethodni razred srednje škole završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,00
-da nisu, osim iz zdravstvenih razloga ( što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista ), ponavljali razred u srednjoj školi.

B. Studenti:
Potporu mogu ostvariti redoviti studenti ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
-da su građani Republike Hrvatske
-da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba sa invaliditetom
-da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih studija
-da je za studente prve godine studija, prosjek ocjena od prvog do četvrtog razreda srednje škole najmanje 2,50
-da je za studente ostalih godina studija, prosjek ocjena (srednja vrijednost) prethodne godine studija najmanje 2,50
-da nemaju osim iz zdravstvenih razloga (što dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista), zaostajanja tijekom studija.

4.VISINA POTPORE
Visina potpore za učenike i studente s invaliditetom
-600,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola
-700,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju u Splitu
-900,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju izvan Splita

Iznos potpore isplaćuje se 10 (deset) mjeseci za tekuću školsku/akademsku godinu.

5.PRIJAVA ZA POTPORU
Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2021. godine za školsku/akademsku godinu 2021./2022., do kada redoviti učenici i studenti s invaliditetom mogu podnijeti prijavu i priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Obrazac prijave i popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, mogu se preuzeti na internet stranici www.solin.hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-562 i 555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA:604-02/21-01/6
URBROJ:2180/01-07-01-21-1
Solin, 08. listopada 2021. godine

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

DOKUMENTACIJA:

Scroll to Top
Skip to content