Najava 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U petak, 30. lipnja 2023. godine u 16:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat – pitanja vijećnika

– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Solin

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2022. godinu

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Solina za 2022. godinu

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

4.  Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2023. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2023. godinu sa Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2023. godinu

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2023. godinu

10.  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2023. godinu

11. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „KULA“

12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Solina

14. Prijedlog Odluke o prijenosu opreme Dječjem vrtiću „Cvrčak“ Solin

15. Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika na području Grada Solina

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Prof.prim.dr.sc. Zdravko Perko, dr.med., v.r.

Prijedlozi odluka, izvješća i zaključaka 18. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2022. godinu

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Solina za 2022. godinu

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

4.  Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2023. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2023. godinu sa Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2023. godinu

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2023. godinu

10.  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2023. godinu

11. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „KULA“

ID DPU Kula_KP_GRAFIKA

ID DPU Kula_KP_TEKST

12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Solina

14. Prijedlog Odluke o prijenosu opreme Dječjem vrtiću „Cvrčak“ Solin

15. Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika na području Grada Solina

Scroll to Top
Skip to content