Javni natječaj za organizaciju manifestacije “Advent u solinskoj Gradini”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN 
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti  
KLASA: 610-01/21-01/1
URBROJ: 2180/01-11-01-21-02
Solin, 19. studenog 2021.g.

Na temelju članka 39. Statuta grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”  broj: 7/09,4/13,7/13 3/18, 4/18- proč. tekst, 2/20 i 3/21), Odluke o zakupu i davanju na korištenje javnih površina na području Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina” broj: 12/19  i 4/20) te Zaključka Gradonačelnika Grada Solina povodom organizacije manifestacije “Advent u solinskoj Gradini”, KLASA: 610-01/21-01/1, URBROJ: 2180/01-01-21-01 od 16. studenog 2021. godine, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu raspisuje

Javni natječaj

za organizaciju manifestacije „Advent u solinskoj Gradini“

1. Grad Solin u svrhu organizacije manifestacije „Advent u solinskoj Gradini“ daje u zakup javnu površinu grada Solina u vremenu od 6. prosinca 2021. – 2. siječnja 2022. godine radi  postavljanja božićnih kućica na lokaciji „Gradina“.

Postavljanje božićnih kućica na lokaciji „Gradina“

 • Početna cijena zakupnine utvrđuje se na iznos od 20.000,00 kn, a pobliže korištenje urediti će se ugovorom.

Obaveze zakupnika:

 • Zakupnik je o svom trošku dužan osigurati 6 kućica, kao i osigurati svakodnevni zabavni program. Grad Solin će pomoći u organizaciji dječjeg programa, radionica i igraonica. Navedeno će se detaljno regulirati ugovorom o međusobnim pravima i obvezama. Dovoz, montaža i odvoz kućica je također obaveza Zakupnika. Minimalna dimenzija kućica je 2*2 metra, a maksimalna 3*3 metra. Svih 6 kućica moraju biti jednakih dimenzija i izgleda, s već ugrađenim instalacijama.
 • Plan rasporeda kućica s brojem kućica određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog natječaja. U navedenom planu predviđene su slijedeće grupe djelatnosti koje se u kućicama mogu obavljati:
 • Ugostiteljska djelatnost: priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, odnosno tradicionalnih autohtonih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, soparnik, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, razne vrste kobasica i ostala jednostavna jela, i
 • Trgovačka djelatnost: prodaja gotovih neprehrambenih proizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito prodaja ukrasnih predmeta, adventskih vjenčića, čestitki, ukrasa za bor, nakita, igračaka, tekstilnih i drugih prigodnih predmeta.
 • Vrijeme postavljanja kućica zakupnik je dužan dogovoriti s Upraviteljem vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, odnosno osobom koju on ovlasti.
 • Zakupnik je dužan osigurati svakodnevni zabavni kao i  adekvatan razglas.
 • Zakupnik je dužan osigurati marketinške aktivnosti koje će doprinijeti promociji Adventa, ali i pojedinih događanja na istom. Navedeno će se usuglasiti s Povjerenstvom.
 • Zakupnik će izraditi vizualni identitet događaja.
 • Zakupnik je dužan osigurati 4 wc kabine, kao i zaštitarsku službu koja će brinuti o javnom redu, ali i o samom lokalitetu Gradina.
 • Zakupnik je dužan organizaciju prilagoditi svim važećim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
 • Natjecatelji su dužni u ponudi navesti sljedeće:
 • Izjavu o prihvaćanju plana rasporeda i djelatnosti kućica koje su izradile stručne službe Grada Solina, a sukladno natječajnoj dokumentaciji
 • Ponudu novčanog iznosa za dobivanje koncesije, uz garanciju za ponuđeni iznos
 • Ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za najam WC kabina (4 kom)
 • Ugovor sa zaštitarskom/ redarskom službom koja skrbi o javnom redu i čuvanju Gradine kao kulturnog dobra čija obnova je upravo realizirana EU sredstvima
 • Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imati će ponuditelj s najvećom ekonomskom ponudom, a koja je ponderirana na način da cijena nosi 70 bodova, a kvaliteta ponude 30. Kvalitetu iste će ocijeniti Povjerenstvo na temelju kvalitete zabavnog programa, marketinga i iskustva u organiziranju srodnih događanja.

Ponuda mora sadržavati slijedeće:

 • detaljan opis animacijskog programa,
 • kompletan troškovnik razrađen po stavkama,
 • plan promidžbenih aktivnosti,
 • potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva, o stanju duga (ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta), kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • potvrdu o nekažnjavanju osobe odgovorne za zastupanje ponuditelja,
 • presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra, ne starijeg od 30 dana od dana objave natječaja (ponuditelj mora biti registriran za usluge iz Poziva),
 • izjavu da će ponuditelj u slučaju odabira dati garanciju za dobro izvršenje ugovora u vidu bianco zadužnice solemnizirane po javnom bilježniku, s osobnim jamstvom odgovorne osobe ponuditelja, i to u visini ugovorene vrijednosti.
 • stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu
 • dokaz da  gospodarski subjekt ima iskustvo organiziranja srodnih događaja

Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova  ovog natječaja u kojoj ponuditelj dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,  stručnu sposobnost, vrednuje se na temelju kriterija za odabir ponude.

Kriteriji za odabir su:

(a) detaljni opis programa organizacije,

(b) iskustvo u organizaciji istih ili sličnih manifestacija (dokaz potvrda organizatora manifestacije).

Obaveze Grada Solina:

 • Grad će subvencionirati događaj s 120.000,00 kuna bruto. Sredstva će se doznačiti odabranom ponuditelju na način da će polovica iznosa biti uplaćena na žiro račun po potpisivanju Ugovora, a druga polovica nakon ispostavljenog izvješća i po primitku vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji i utrošenim sredstvima).
 • Grad će osigurati priključak struje i vode, kao i binu za izvođenje zabavnih aktivnosti.
 • Grad će ukrasiti lokalitet ambijentalnom i dekorativnom rasvjetom, kao i pristup i ulaz u isti.
 • Grad će osigurati odvoz otpada, kao i specijalne spremnike za odlaganje ulja.
 • Grad će o svom trošku organizirati Dječji doček Nove godine.
 • Grad će pomoći u marketinškim aktivnostima i promociji događaja putem mrežne stranice, društvenih mreža i lokalnih medija.

2. Ponude za izbor ponuditelja u okviru manifestacije Advent u solinskoj Gradini“ mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog natječaja.

3. Ponudu može podnijeti i zajednica ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima iz točke 2. ovog natječaja.

4. Ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Solinu, a podrazumijeva se ponuditelj, osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumijevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjera podataka se vrši uvidom u evidencije Grada Solina.

5. Ponuditelj je dužan najkasnije 12 sati prije početka rada dovršiti postavljanje kompletne opreme te omogućiti organizatoru uz prisutnost komunalnih redara, pregled postavljene opreme radi usporedbe s dostavljenom ponudom.

6. Ponuditelju nije dopušteno javnu površinu davati u podzakup ili na korištenje trećoj osobi. Ponuditelju nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole organizatora.

7. Ponuditelj mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema pozitivnim zakonskim propisima.

8. Ponuditelj je obavezan postupati sukladno opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebno propisima o komunalnom redu.

9. Ponuditelj je obavezan pokrenuti i kasnije provoditi manifestaciju sukladno preuzetim obvezama i očekivanju Organizatora. Također je obvezan bez obzira na moguće gubitke u ostvarenju prihoda nastalih vremenskim neprilikama i drugim razlozima koji nisu uvjetovani činidbama Organizatora neometano izvršiti svoje obveze do završetka manifestacije.

10. Ponuditelj je dužan prostor vratiti u prvobitno stanje, a sve nastale štete sanirati o vlastitom trošku.

11. Pismene ponude s pripadajućim dokazima, prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.

12. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici grada Solina.

13. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će Gradonačelnik Grada Solina na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

14. Grad Solin odnosno Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude bez obrazloženja te nema nikakvih daljnjih obveza prema ponuditeljima.

15. Grad Solin će s odabranim ponuditeljem zaključiti Ugovor o organizaciji, kojim će detaljno regulirati svoja međusobna prava i obveze. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon  099/211-97-29.

16. U slučaju donošenja mjera Stožera CZ kojima bi se zabranilo ili bitno otežalo održavanje Adventa, Grad Solin zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Navedeno će se definirati Ugovorom.

                                                                                                                         GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content