Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Solin za sve! – faza III“ u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN

Upravni odjel za zaštitu okoliša,
gospodarstvo i europske fondove
KLASA: 112-01/22-01/8
URBROJ: 2181-9-06-01-22-1
Solin, 11.11.2022. g.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., UP.02.1.1.16.0117, projekt “Solin za sve” – faza III”, KLASA: 102-02/22-02/1, URBROJ: 2181-9-01-22-5 od 19. listopada 2022. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Solin za sve! – faza III“

 u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja grada Solina da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Solinu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Solin za sve! – faza III“, na radno mjesto – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

„Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

1. Broj traženih radnica: 20

2. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Solina

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Naknada za prijevoz: djelomična naknada (u iznosu cijene mjesečne autobusne karte)

5. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

6. Trajanje radnog odnosa: šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca

7. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o   visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

8. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

9. Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice sljedećih teže zapošljivih/ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više
 • žene s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • azilantice
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • pripadnice romske nacionalne manjine
 • beskućnice.

9. Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć u održavanju osobne higijene
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.) i
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

10. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • popunjena i vlastoručno potpisana izjava o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i provedbe projekta te izvršavanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0117 (može se preuzeti na Internet stranici Grada Solina www.solin.hr  ili osobno u Gradu Solinu, Stjepana Radića 42)
 • podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljne skupine iz točke 9. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu kako slijedi:
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od deset (10) dana od dana objave ovog natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnicis naznakom:           

„Za natječaj – Solin za sve! – faza III, Grad Solin“.

Sve informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti dolaskom u gradsku upravu Grada Solina, Stjepana Radića 42, na kontakt telefon 021/662-842 ili dolaskom u Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Solin, kontakt telefon: 021/211-704 (Zvjezdana Jaman).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Grad Solin zadržava pravo po ovom natječaju pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga natječaja na testiranje i/ili intervju.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  internetskoj stranici Grada Solina (http://www.solin.hr/) . 

O rezultatima Javnog natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

                                                                                                             V.D. PROČELNICA

                                                                                                             Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

OBAVIJEST: Rok za podnošenje prijava na javni natječaj produžuje se do 14.12.2022. godine.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=128243080

Ukupna vrijednost projekta iznosi 989.600,00 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Scroll to Top
Skip to content