Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Grad Solin u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu – višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata europskih fondova (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
KLASA: 112-01/23-01/5
URBROJ: 2181-9-06-01-23-2
Solin, 13. travnja 2023. godine

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2181-9-06-01-23-1, od 12. travnja 2023. godine,  raspisuje  se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Grad Solin u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu:

– višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata europskih fondova  (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Posebni uvjeti:

– VII stupanj stručne spreme – magistar/ica struke/stručni specijalist/ica (VSS) – društvenog usmjerenja

 •  bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.
  •  poznavanje rada na računalu
  •  znanje engleskog jezika

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 •  kratki životopis
  •  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
   •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
   •  dokaz o dosadašnjem radnom stažu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
   •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca – u originalu
   •  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

-dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata)

-dokaz o znanju engleskog jezika (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata)

Prije izbora kandidata predočit će  se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za natječaj za prijam vježbenika.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 103. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poziva na pravo prednosti dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                         GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content