Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/23-01/16
URBROJ:2181-9-03-01-23-1

Solin, 29. 06. 2023 godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince.

Oznaka ceste:  Ulica Marka Marulića u naselju Mravince u Gradu Solinu.

Opis dionice:  Ulica Marka Marulića,  k.č. zem.  1037/5, 1037/12, 1089, 1090/6, 1090/7, 1115/1, 1115/4, 1268, 1271/2 sve K.O. Mravince.

Datum započinjanja radova  30.  06. 2023. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će tvrtka GEOPOSITION jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za katastarske i geodetske poslove, SPLIT, Josipa Jovića 51.


Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 13. srpnja 2023. godine  ( četvrtak ) u vremenu od 9,00 do 9,30 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

           P r o č e l n i k:

                              Ante Ljubičić, dipl. iur.v.r.

Scroll to Top
Skip to content