Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin – Ulica kneza Domagoja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/47
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 02. prosinca 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: KNEZA DOMAGOJA – U NASELJU SOLIN

Opis dionice : Kneza Domagoja – u naselju Solin.
k. č.zem. 8165/5, 8180/7, 8180/1, 2630/2, 2631/2, 2635/1, 2635/2, 8166, 2534/4, 2461, 2457, 2456, 8077/1, 2620/2, 2622, 2455, 2622, 2454/3, 2454/5, 2454/2, 2454/1, 2451/1, 2451/2, 2451/3, 2451/4, 2451/8, 2451/5, 2450/12, 2450/4, 2450/3, 2450/10, 2450/9, 2636, 2447/3, 2446, 2445/1, 2404/3, 2433/2, 2435, 2436, 2437/1, 2437/2, 2438/4, 2438/3, 2430/8, 2432, 2431, 2426 sve K.O. Solin

Datum započinjanja radova 07. 12. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 16. 12. 2020. godine ( srijeda) u vremenu od 10,30 do 11,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu, Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content