Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin – Ulica Put Blaca

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/23-01/7
URBROJ:2181-9-03-01-23-1

Solin, 31 . 03. 2023. godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste:  ulica PUT BLACA u naselju Solin.

Opis dionice:  ulica PUT BLACA u Solinu:

8122,381,24/1,372,373,379,378,371,376,375,374,359,368,369,32,362,109/3,106/1,8113/2,33,34,31,104/1,22/3,27,103/1,29,103/2,22/2,36,35,104/1,102/1,37,97,96,94,8116,114,117,93,89,88,87,86,82,84,85/3,85/4,8061/1,143/2,143/1,85/5,144,145,79,70,69,81,8115,37,40/1,40/2,20/1,39,38,18,47,8113/1,16,8114,45,49/1,46,66 K.O. Solin

Datum započinjanja radova  3.  04. 2023. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka GEODETIKA PLUS d.o.o. Ruđera Boškovića 13,  Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Miro Kaliterna.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 12. travnja 2023. godine  ( srijeda ) u vremenu od 9,00 do 9,30 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

                                                                                              P r o č e l n i k:

                                                                                        Ante Ljubičić, dipl. iur.v.r.

Scroll to Top
Skip to content