Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin – Ulica Solinske mladeži

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/23-01/6
URBROJ:2181-9-03-01-23-1

Solin, 31 . 03. 2023. godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste:  Ulica Solinske mladeži  u naselju Sv. Kajo Solin.

Opis dionice:  Ulica Solinske mladeži u Solinu:

u prilogu popis katastarskih čestica,k.o.Solin  za Ulicu Solinske mladeži.

3974/3,3974/1,8185/1,3979/6,3974/2,3974/8,4142/2,4140/2,4139,4136/1,4135/3,4158/1,4158/2,8187/9,4156/1,4159,4160/1,4161,8187/7,8187/4,8187/5,8187/6,4164/2,4164/1,3973/7,8188,4153,3973/6,4150/2,4150/1,3973/4,3973/3,5550,3967,5536/5,5536/4,5534,5535,5527,5526,5525/4,5525/3,8214/2,5524/1,5524/2,3972/9,8214/3,5517/1,8214/1,8187/3,4165/4,4165/3,4167/3,4167/1,4168,4169,8187/8,4178,4179/3,4179/2,8187/10,8301/1,4196/2,4134/3,4195/1,4195/4,4134/6,4134/2,8187/2,4195/5,4195/2,4134/4,4180,4184,8184/1,4193,4202/1,4191,4190/1,4189/1,4199/9,4199/15

Datum započinjanja radova  3.  04. 2023. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka GEODETIKA PLUS d.o.o. Ruđera Boškovića 13,  Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Miro Kaliterna.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 12. travnja. 2023. godine  ( srijeda ) u vremenu od 8,30 do 9,00 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

                                                                                              P r o č e l n i k:

                                                                                        Ante Ljubičić, dipl. iur.v.r.

Scroll to Top
Skip to content