Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka provedbe geodetskog elaborata temeljem lokacijske dozvole za dio ulice M. Žižića u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/24-01/6
URBROJ: 2181-9-03-01-24-1

Solin, 15. ožujka 2024. godine.

Na temelju članaka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19  i 144/21), te članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN” broj 59/18), Upravni odjel za pravne i opće poslove  Grada Solina, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka provedbe geodetskog elaborata temeljem lokacijske dozvole za dio ulice  M. Žižića u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava), dio ulice M. Žižića u naselju Solin, o započinjanju postupka provedbe lokacijske dozvole pod KLASA: UP/I-350-05/23-01/000005, URBROJ: 2181/1-11/06/24-23-0006, Solin od 24. 07. 2023. (pravomoćna  26. 07. 2023.g.), u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole za dio ulice M. Žižića u K.O. Solin izradit će tvrtka GEODETIKA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću, za geodetske i katastarske poslove, Split, Vinkovačka  21.

Opis dionice : 

Predmetne katastarske čestice obuhvaćene elaboratom: 4723/1, 4724, 4850, 4851/1, sve K.O. Solin, dužina ceste koja ulazi u elaborat je cca  70  m.

Predmetne zemljišnoknjižnečestice obuhvaćene elaboratom: 898/3 ZGR, 5584/5, 5584/4, 5628, sve K.O. Solin, dužina ceste koja ulazi u elaborat  je cca 70 m.

Obilježavanje granica zemljišta koje obuhvaća predmetna lokacijska dozvola započeti će uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. 03. 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 9,00 do 9,15 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Solina,  Stjepana Radića 42,  Solin.

                                                 P r o č e l n i k:

                                                Ante Ljubičić, dipl. iur, v.r.

Scroll to Top
Skip to content