Javni poziv za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Sukladno članku 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 4/22),  objavljuje se slijedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom
s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva  je dodjela potpore redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s invaliditetom, ako učenik/student i jedan roditelj/skrbnik/udomitelj imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina  najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

2.  KORISNICI POTPORE             

Korisnici potpore su redoviti učenici srednjih škola s invaliditetom i redoviti studenti s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

3.  UVJETI DODJELE POTPORE

A. Učenici:
Potporu mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
-da su građani Republike Hrvatske
-da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba s invaliditetom
-da učenici 1. razreda srednje škole imaju prosjek ocjena od 5.-8. razreda osnovne škole od najmanje 3,00
-da su učenici ostalih razreda srednje škole koji su prethodni razred srednje škole završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,00
-da nisu, osim iz zdravstvenih razloga ( što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista ), ponavljali razred u srednjoj školi.

B. Studenti
Potporu mogu ostvariti redoviti studenti ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
-da su građani Republike Hrvatske
-da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba sa invaliditetom
-da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih studija
-da je za studente prve godine studija, prosjek ocjena od prvog do četvrtog razreda srednje škole najmanje 2,50
-da je za studente ostalih godina studija, prosjek ocjena (srednja vrijednost) prethodne godine studija najmanje 2,50
-da nemaju osim iz zdravstvenih razloga (što dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista), zaostajanja tijekom studija.

4. VISINA POTPORE

Visina potpore za učenike i studente s invaliditetom

-600,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola

-700,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju u Splitu

-900,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju izvan Splita

Iznos potpore isplaćuje se 10 (deset) mjeseci za tekuću školsku/akademsku godinu.

5. PRIJAVA ZA POTPORU

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022. godine za školsku/akademsku godinu 2022./2023., do kada redoviti učenici i studenti s invaliditetom mogu podnijeti prijavu i priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42.

Obrazac prijave i popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, mogu se preuzeti na mrežnoj stranici www.solin.hr.          

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-567 i 681-562.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 604-02/22-01/7
URBROJ: 2181-9-07-01-22-1
Solin, 10. listopada 2022. godine

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

Scroll to Top
Skip to content