Javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja vozila s javnih površina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
G r a d   S o l i n
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
KLASA: 363-03/23-06/1
URBROJ: 2181-9-04-01-23-1

Solin, 9. veljače 2023. godine

Radi provedbe čl. 113. Odluke o komunalnom redu Grada Solina (Službeni vjesnik  Grada Solina br. 11/19), a u skladu sa odredbom čl. 109. navedene Odluke, Grad Solin objavljuje

P  O  Z  I  V

 za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja (neregistriranih, dotrajalih i oštećenih) vozila s javnih površina, a koja se ne upotrebljavaju u prometu

 NAZIV I ADRESA NARUČITELJAGrad Solin, ulica Stjepana Radića 42 21210 Solin OIB: 40642464411  
OPIS PREDMETA USLUGE/NABAVEUsluga uklanjanja vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu, a koja su nepropisno ostavljena na javnim površinama na području Grada Solina, i to specijalnim teretnim vozilom “pauk” te njihovo čuvanje na ograđenoj, uređenoj i čuvanoj lokaciji, sukladno nalogu za premještanje predmetnih vozila izdanom od strane nadležnog tijela Grada Solina. Izvršitelj ne naplaćuje uslugu Gradu Solinu već vlasniku ostavljenog vozila.  
MJESTO IZVRŠENJAGrad Solin (cjelokupno područje)  
ROK IZVRŠENJA24 mjeseca  
UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PONUDITELJ-dokaz da se radi o tvrtki sa registriranom djelatnošću gospodarenja neopasnim i opasnim otpadom; – dokaz da raspolaže odgovarajućim postrojenjima i opremom koji u cijelosti udovoljavaju zahtjevima obavljanja djelatnosti skupljanja, skladištenja i mehaničke obrade opasnog i neopasnog otpada; – dokaz da se raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom djelatnika za profesionalno obavljanje djelatnosti skupljanja, skladištenja i mehaničke obrade opasnog i neopasnog otpada;
ROK ZA DOSTAVU PONUDE I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDAdo 17. veljače 2023. u zatvorenoj kuverti na adresu Grad Solin, ulica Stjepana Radića 42, 21210 SOLIN
PONUDA MORA SADRŽAVATI-popunjen ponudbeni list; – dokaze iz rubrike “Uvjeti koje mora ispunjavati ponuditelj” – prijedlog cjenika troškova premještanja i čuvanja vozila
KONTAKT OSOBA, ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTEkomunala@solin.hr kontakt tel.: 021/555-222; 021/681-566

PROČELNICA:

Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top
Skip to content