Javni poziv za evidentiranje Ulice Joška Matkovića u naselju Kučine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/24-01/5
URBROJ: 2181-9-03-01-24-1

Solin,  07. ožujka   2024. godine.

Na temelju članaka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19  i 144/21), te članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN” broj 59/18), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina,  povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava), na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine.

Oznaka ceste:  ULICA JOŠKA MATKOVIĆA  – U NASELJU KUČINE

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123-133 Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Solina.

Opis dionice :  Ulica  Joška Matkovića  –  u naselju  Kučine. k.č.zem.  435, 473/3, 473/9, 490, 492, 1020/1, 1354, 1359/1, 1359/2, 1366, 1371,  sve K.O. Kučine, dužine cca  800   m.

Datum započinjanja radova  11. ožujka 2024. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geodetika plus društvo s ograničenom odgovornošću, za geodetske i katastarske poslove, Split, Vinkovačka 21.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 18. ožujka  2024. godine (ponedjeljak) u vremenu od 9,00 do 09,15 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Solina,  Stjepana Radića 42,  Solin.

                                                 P r o č e l n i k:

                                              Ante Ljubičić, dipl. iur, v.r.

Scroll to Top
Skip to content