Javni poziv za iskaz interesa starijim osobama i/ili nemoćnim osobama za korištenje potpore i podrške u okviru projekta “Solin za sve! – faza III”

REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Gradonačelnik

KLASA:  442-01/22-01/1
URBROJ: 2181-9-01-22-1
Solin, 22.11.2022.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.1.1.16.0117, projekt „Solin za sve! – faza III“, KLASA: 102-02/22-02/01, URBROJ: 2181-9-01-22-5 od 19. listopada 2022. godine, gradonačelnik Grada Solina, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA STARIJIM OSOBAMA I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA „SOLIN ZA SVE! – FAZA III“

I.

Ovim Javnom pozivom pozivaju se starije osobe i/ili nemoćne osobe s područja grada Solina, kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes za korištenjem nekih od oblika potpore i podrške u okviru projekta “Solin za sve! – faza III“.

Krajnji korisnici projekta su starije osobe i/ili nemoćne osobe kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu i spadaju u sljedeće skupine:

  • starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više),
  • nemoćne osobe, neovisno o dobi, uključujući i osobe s invaliditetom.

II.

Potpora i podrška uključuje:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi/priprema obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,

– posredovanju u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.),

– pružanje podrške kroz razgovore i druženje.

Usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima pružat će u periodu od 6 mjeseci.

Usluge potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

III.

Prijaviti se mogu krajnji korisnici navedeni u točki I. ovog Javnog poziva s prebivalištem na području grada Solina.

Nije prihvatljivo sudjelovanje krajnjih korisnika koji istovjetne usluge iz ovog poziva kao i usluge primanja osobne asistencije primaju iz drugih javnih izvora. Provjeru navedenog će, u svojim bazama podataka, vršiti Centar za socijalnu skrb, kao obvezni partner na projektu.

IV.

Iskazi interesa dostavljaju se na e-mail: potpore@solin.hr, poštom na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin ili neposredno na protokol Grada Solina, na istoj adresi, uz napomenu „Solin za sve! – faza III“ – KORISNICI.

Rok za dostavu iskaza interesa je 10. prosinca 2022. godine.

V.

Osobe navedene pod točkom I. ovog Javnog poziva, dužne su ispuniti sve podatke u Obrascu za iskaz interesa koji čini sastavni dio ovog Poziva i može se preuzeti sa službene stranice Grada Solina: www.solin.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, ured 2.24, prvi kat, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uz navedeni Obrazac za iskaz interesa obavezno se prilaže kopija osobne iskaznice krajnjeg korisnika i kopija službenog dokumenta iz kojega je vidljiv OIB ukoliko isti nije naveden na osobnoj iskaznici.

VI.

Projekt „Solin za sve – faza III“ Grad Solin provodi u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb Split, Podružnicom Solin i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Split koji će sudjelovati u odabiru krajnjih korisnika, odnosno odabiru žena koje će biti zaposlene u okviru projekta.

                                                                      Gradonačelnik

                                                Dalibor Ninčević, upr. prav.

Scroll to Top
Skip to content