Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411
KLASA: 350-02/21-04/1
URBROJ:  2180/1-04-01-21-6
Solin, 20. prosinca 2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i  odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) te Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), upućujemo 

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području grada Solina
(Službeni vjesnik br. 9/16, 12/19 i 5/21)

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnijeg Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, čiji prijedlog Izmjena i dopuna dostavljamo na interenetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Prometni elaboratregulacije prometa na području grada Solina, TPK 16/12-I7, izrađen od tvrtke Platea konzalting d.o.o., Vrančićeva 4, 21000 Split, u listopadu 2021.

Omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati vaše primjedbe. Nakon obrade primjedbi izradit ćemo Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe ukomponirat će se u novi prijedlog Prometnog elaborata te dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina.

                                                                                                Pročelnica Upravnog odjela:

Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top
Skip to content