Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 

J A V N I  P O Z IV
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
O D L U K E 
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Grada Solina

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do 5. siječnja 2022. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet  će se u novi prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina  te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio predmetne Odluke.

Pročelnica Odjela

                                                                                             Sanja Samardžija, dipl.ing.građ

Scroll to Top
Skip to content