Kriteriji za provedbu oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Solina o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija  za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu KLASA: 363-06/22-02/2, URBROJ: 2181-9-1-22-2 od 10. studenog 2022. godine

Lista prvenstva ostvaruje se na osnovi sljedećih kriterija:

a) vrijeme prebivanja na području grada Solina

b) činjenici da je član obitelji podnositelja Zahtjeva sahranjen u zajedničkoj grobici na Novom groblju Solin ili u nekoj drugoj grobnici koja nije u njihovom vlasništvu a nalazi se na području grada Solina ili druge jedinice lokalne samouprave

c) status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

d) članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata.

Podnositelju Zahtjeva pripada sljedeći broj bodova:

a) podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Solina najmanje jednu godinu dana prije objave Oglasa do 5 godina  pripada ………………………..10 bodova

b) podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Solina od 5 do 10 godina pripada…………………………………………………………………………………………..15 bodova

c) podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Solina  od 10  do 15 godina……………………………………………………………………………………………………20 bodova

d) podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Solina od 15 do 20 godina…………………………………………………………………………………………………….30 bodova

e) podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Solina više od  20 godina……………………………………………………………………………………………………….40 bodova

f) podnositelju Zahtjeva čiji je član obitelji sahranjen u zajedničkoj grobnici na području grada Solina ili u nekoj drugoj grobnici koja nije u njihovom vlasništvu pripada…………………..60 bodova

g) podnositelju Zahtjevakoji ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada…………………………………………………………………………………………………………………15 bodova

h) podnositelju Zahtjeva članu obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja  pripada………………………………………………………………………………………………………………  15 bodova

Utvrđeni bodovi se prema kriterijima zbrajaju te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova prvenstvo ostvaruje podnositelj zahtjeva veće životne dobi. 

Svi podnositelji bit će obaviješteni o rješavanju njihovih zahtjeva u roku od 8 dana od utvrđivanja konačne liste prvenstva.

Scroll to Top
Skip to content