Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Solina u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju čl. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj: 9/10, 9/11, 10/13, 2/17, 11/18, 10/19, 11/20 i 12/21) i Zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina, za školsku/akademsku godinu 2023./2024.,  raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

grada Solina u školskoj /akademskoj godini 2023./2024.

 1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i darovitim studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji i učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i studentima poslijediplomskog studija, a koji imaju prebivalište na području grada Solina, unatrag neprekidno 4 (četiri) godine koje prethode objavi natječaja za tekuću školsku/akademsku godinu ili da učenik/student i jedan od roditelja ili staratelja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina do kraja godine koja prethodi objavi natječaja za tekuću godinu.

2. VISINA STIPENDIJE:

-za darovite učenike srednje škole i učenike srednje škole  iz obitelji sa socijalnim statusom iznosi 79.63 € mjesečno;

-za učenike srednje škole koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznosi 79.63 € mjesečno;

-za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske iznosi 92.91 € mjesečno;

-za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, a ostvarili su prosjek ocjena od 4,00-4,40 mjesečni iznos stipendije je 79.63 €, za prosječnu ocjenu od 4,40 do 4,80 iznos stipendije je 92.91 € mjesečno,  a za prosjek ocjena od 4,80 do 5,00 iznos stipendije je 119.45 € mjesečno.

-za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju izvan Republike Hrvatske, a ostvarili su prosječnu ocjenu od najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 119.45 € mjesečno;

-za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz socijalno ugroženih obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,00 – 4,60 mjesečni iznos stipendije je 92.91 €, a  za prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 iznos je 119.45 € mjesečno;

-za studente prve, druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske za deficitarna zanimanja, iznos stipendije je 119.45 € mjesečno;

-visina naknade dijela troškova školarine za studente poslijediplomskog studija iznosi 929.06 € i isplaćuje se jednokratno po akademskoj godini.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena, a studentima-apsolventima stipendija se isplaćuje najviše šest (6) mjeseci nakon završetka posljednjeg redovnog semestra.

3. UVJETI NATJEČAJA:

         A. Učenici:

    a)  daroviti učenici:

–  redoviti učenici  drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u  prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,90;

    b)  učenici iz socijalno ugroženih obitelji:

– redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;

           poseban uvjet :

-da obitelj učenika ima rješenje Zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;

-da obitelj učenika ispunjava uvjet prihoda koji je određen Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Solina (dvočlana obitelj 384.90 € i za svakog daljnjeg člana 92.91€);

-da je učenik dijete samohranog roditelja i kućanstvo ispunjava uvjet prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina uvećan za 50%.

c)  učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

–  redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;

               poseban uvjet:

– učenici koji se obrazuju za slijedeća deficitarna zanimanja u trogodišnjem srednjoškolskom obrazovnom programu su: Brodomehaničar/brodomehaničarka, Elektroinstalater/elektroinstalaterka, Elektromehaničar/elektromehaničarka, Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, Instalater/instalterka kućnih instalacija, Kuhar/kuharica, Klesar/klesarica, Mesar/mesarica, Pekar/pekarica, Rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima, Slastičar/slastičarka, Stolar/stolarica, Tesar/tesarica, Zidar/zidarica..

 B. Studenti:

      a) studenti

–  redoviti studenti prve godine studija koji se nalaze od 1. –  5. mjesta najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata ili redoviti studenti prve godine studija koji su četvrti razred srednje škole završili sa prosjekom ocjena 4,90;

–  redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge,  treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00;     

  – studenti koji studiraju izvan područja Republike Hrvatske pravo na stipendiju mogu ostvariti pod istim uvjetima kao i studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske;

     b) studenti iz socijalno ugroženih obitelji

– redoviti studenti prve godine studija čiji je prosjek ocjena svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi najmanje 4,00;

–  redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.

           poseban uvjet:

– da nositelj kućanstva studenta ima rješenje Zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;

– da kućanstvo studenta ispunjava uvjet prihoda koji je određen Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Solina (dvočlana obitelj 384.90 €i za svakog daljnjeg člana 92.91 €);

 – da je student dijete samohranog roditelja i kućanstvo ispunjava uvjet prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina uvećan za 50%.

     c) studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

– redoviti studenti prve godine studija koji su četvrti razred srednje škole završili sa prosjekom ocjena najmanje 3,00;         

–  redoviti studenti  druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te  druge,  treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.

             poseban uvjet:

-studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na studijima: Medicina, Rehabilitacija, Logopedija, Psihologija, Strojarstvo, Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Matematika, fizika, Informatika, Matematika i informatika -smjer nastavnički, Računarstvo i Brodogradnja.

           C. Studenti poslijediplomskog studija

– prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50.

– preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Obrazac prijave i popis dokumenata koje treba dostaviti uz prijavu, mogu se preuzeti  na internet stranici www.solin.hr.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili putem pošte na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42, u roku od 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te cjelokupnog teksta Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Solina i službenoj stranici  www.solin.hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-567 i 681-562.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni u roku od 40 dana od dana zaključenja Natječaja, na službenoj stranici www.solin.hr i  na Oglasnoj ploči  Grada Solina, Stjepana Radića 42,  Solin. U roku od 8 dana od dana objave liste učenika i studenata-korisnika stipendije na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, svaki nezadovoljni sudionik Natječaja može podnijeti pismeni prigovor  Gradonačelniku Grada Solina.

KLASA: 604-02/23-01/10

URBROJ: 2181-9-07-01-23-1

Solin,  23. listopada 2023.  godine

                                                                                           PROČELNIK ODJELA

                                                                                                  Darko Bilandžić dipl.iur.

Dokumenti za preuzimanje:

Scroll to Top
Skip to content