Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo , zaštitu okoliša i europske fondove

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
KLASA: 112-01/23-01/11
URBROJ: 2181-9-06-01-23-2

Solin, 6. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA:112-01/23-01/11; URBROJ: 2181-9-06-01-23-1, od 6. srpnja 2023. godine,  objavljuje  se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina na neodređeno vrijeme

1. Na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za provedbu aktivnosti1 izvršitelja/ice

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij) – društvenog, humanističkog ili umjetničkog usmjerenja
  •  položen državni  ispit
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  •  poznavanje minimalno jednog stranog jezika

2.  Na radno mjesto referent za održavanje – 1 izvršitelja/ice

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema tehničkog usmjerenja
  •  položen državni  ispit
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3.  Na radno mjesto komunalni izvidnik – 1 izvršitelja/ice

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog usmjerenja

4.  Na radno mjesto spremačica – 1 izvršitelja/ice

Posebni uvjeti:

– niža stručna sprema/osnovna škola

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenici  se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od  tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

U Prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje je prijavljuje.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 •  kratki životopis
  •  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/ svjedodžbe)
   •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
   •  dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
   •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja
   •  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
   • dokaz o poznavanju stranog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata – samo za radno mjesto  viši stručni suradnik/ca za provedbu aktivnosti
   • preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom  ispitu –  samo za radna mjesta viši stručni suradnik/ca za provedbu aktivnosti i referent za održavanje
 • Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  javnog natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za javni natječaj.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 101.-103. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poziva na pravo prednosti dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content