Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – vježbenik u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
KLASA: 112-01/23-01/10
URBROJ: 2181-9-06-01-23-2

Solin, 6. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2181-9-06-01-23-1, od  6. srpnja 2023. godine,  raspisuje  se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Grad Solin u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu:

– višeg referenta/ice za provedbu aktivnosti  (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Posebni uvjeti:

– sveučilišni/stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij – društvenog ili biotehničkog usmjerenja

 •  bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.
  •  poznavanje minimalmalno jednog stranog jezika

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 •  kratki životopis
  •  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
   •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
   •  dokaz o dosadašnjem radnom stažu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
   •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca – u originalu
   •  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

-dokaz o znanju stranog jezika (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za natječaj za prijam vježbenika.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 101.-103. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poziva na pravo prednosti dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                         GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content