Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-05/22-01/17
URBROJ: 2181-9-03-01-23-2
Solin, 20. 01. 2023. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka  28. točka 6.  Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članaka 7., 8., i 9. Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/12), članka 8. Pravilnika o proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/20) i Zaključka  o raspisivanju natječaja za prodaju dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince,  KLASA:024-02/22-01/06, URBROJ: 2181-09-01-22-26 od  20. 12. 2022. godine  objavljuje

NATJEČAJ

 za prodaju suvlasničkog dijela zemljišta smještenog u  K.O. Mravince

1. Predmet natječaja je prodaja  suvlasničkog dijela od 2400/9490 idealnih dijelova cjeline zemljišta oznake č.zem. 242/8 u površini od 9547 m2 K.O. Mravince,  u vlasništvu Grada Solina po iskličnoj 116,48 eura/m2

(slovima stotinušesnaesteuraičetrdesetosameurocenta/m2 ).

2.  Utvrđuje se da je zemljište opisano u točki 1. ovog  natječaja  smješteno u zoni   Ikn  sukladno PPUG Solin i GUPU Solina,   sve  sukladno lokacijskoj informaciji  KLASA: 350-0522-10/000504, URBROJ:2181-11-00-06/07-22-0003  od dana 11. 11. 2022. godine, što je u naravi  predstavlja dio od cca 2400 m2 od sveukupne površine opisane u točki 1. ovog natječaja odnosno suvlasnički dio od 2400/9490 idealnih dijelova cjeline predmetne nekretnine.

3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

4. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, OIB,

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra

  nadležnog    suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– preslika  osobne iskaznice ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

5. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene, na žiro- račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.

7. Nekretnine se kupuju po sistemu „VIĐENO-KUPLJENO“.

8. Izabranim  natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene  suvlasničkog dijela zemljišta u K.O. Solin, opisanog u točki 1. ovog natječaja.

9. Izabrani ponuditelji pored kupoprodajne cijene suvlasničkog dijela zemljišta trebaju platiti i troškove izrade procjembenog elaborata i troškove objave natječaja u dnevnom tisku.

10. Sudionik natječaja koji bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dužan  je  u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji  zemljišta opisanog u točki 1. ovog natječaja.

Nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji suvlasničkog djela predmetne nekretnine i isplate kupoprodajne cijene, izabrani ponuditelj treba zatražiti lokacijsku dozvolu od nadležnog ureda temeljem koje će se izraditi  parcelacijski elaborat i dio zemljišta u površini od cca 2400 m2 ( Ikn zona ) će dobiti svoj broj.

Nakon provedbe parcelacijskog elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi za K.O. Mravince izabrani ponuditelj treba sa Gradom Solinom potpisati ugovor o diobi suvlasničke zajednice.

11. Izabrani ponuditelj snosi troškove u svezi dobivanja lokacijske dozvole i troškove izrade parcelacijskog elaborata.

12. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor ili ukoliko se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja  predmetnog suvlasničkog  dijela   nekretnine, bit će ponuđena slijedećem  najpovoljnijiem ponuditelju.

13. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamata.

14. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju suvlasničkih dijelova zemljišta u K.O. Mravince ˝, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana  3.  veljače 2023. godine   ( petak ), u 11,00 sati, vijećnica gradske uprave, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

15. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18).

16. Sve informacije u svezi  prodaje predmetnog zemljišta,  mogu se dobiti na tel. 021  681-551.

17. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                      Pročelnik:

                                                                                                Ante Ljubičić dipl. iur.v.r.

Scroll to Top
Skip to content