Natječaj za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i Zaključka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince, Klasa: 021-05/20-01/08,. Urbroj: 2180/01-02-01-20-14 od 11. prosinca 2020. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Solina i to:
a) č.zem. 1171/132 pov. 545 m2, K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 14, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
b) č.zem. 1147/13 pov. 536 m2, K.O Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 15, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
c) č.zem. 1171/133 pov. 549 m2, K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 16, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
d) č.zem. 1171/134 pov. 655 m2, K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 17, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,

sve po početnoj cijeni od 752,00 kn/m2 (slovima: sedamstotinapedesetdvijekune/m2), sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ranka Kurira, dipl.ing.građ. od studenog 2020. godine.
Zemljišta se prema DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune, nalaze u zoni M1 – mješovita namjena pretežito stambena.

 1. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
 2. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
 • ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
 • ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 1. Nepotpune ponude se neće razmatrati
 2. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene, na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.
 3. Izabranim natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta u K.O. Mravince, opisanog pod 1.a, b. c i d).
 4. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta opisanog u točki 1.a. b. c i d). U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetnih nekretnina bit će ponuđena slijedećim najpovoljnijim ponuditeljima.
 5. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju zemljišta u K.O. Mravince ˝, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 29. siječnja 2021. godine (petak), u 11,00 sati (soba 1.14 prizemlje).
 6. Sve informacije u svezi prodaje predmetnog zemljišta, mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
 7. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Scroll to Top Skip to content