Natječaj za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin (katastarski K.O. Blaca)

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 28. točka 6. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članaka 7., 8., 9 Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/12), članka 8. Pravilnika o proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/20) i  Zaključka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog  u  K.O. Solin (katastarski K.O. Blaca), Klasa: 024-02/22-01/01, Urbroj: 2181-9-02-01-22-13 od 29. ožujka  2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

 za prodaju zemljišta smještenog u  K.O. Solin (katastarski K.O. Blaca)

1.Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu  Grada Solina  Solina i to: zemljišta označenog kao č.zem. 6605/13 pov. 34.183,00 m2, K.O. Solin, ZU 7853, što odgovara (k.č.zem. 6605/13 K.O. Blaca), sve po početnoj cijeni od 55,00 kn/m2 (slovima: pedesetpetkuna/m2),  što ukupno predstavlja početnu cijenu u iznosu od 1.880.065,00 kn, sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ranka Kurira, dipl.ing.građ. od prosinca 2021. godine.

Zemljište se nalazi unutar UPU „BLACA 2“, gdje je predviđena izgradnja Poduzetničke zone „BLACA 2“.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, OIB,

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– preslika  osobne iskaznice ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene, na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.

6. Nekretnina se kupuje po sistemu „VIĐENO-KUPLJENO“.

7. Izabranim  natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene  zemljišta u K.O. Solin (katastarski K.O. Blaca), opisanog u točki 1. ovog natječaja.

8. Izabrani ponuditelji pored kupoprodajne cijene zemljišta trebaju platiti i troškove izrade procjembenog elaborata i troškove objave natječaja u dnevnom tisku.

9. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji  zemljišta opisanog u točki 1. ovog natječaja. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor ili ukoliko se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja  predmetne  nekretnine bit će ponuđena slijedećim  najpovoljnijim ponuditeljima.

10. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamata.

11. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju zemljišta u K.O. Solin (katastarski K.O. Blaca)˝, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 25. travnja   2022. godine (ponedjeljak), u 11,00 sati, vijećnica gradske uprave, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

12. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18).

13. Sve informacije u svezi  prodaje predmetnog zemljišta, mogu se dobiti na tel. 021  681-552.

14. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Scroll to Top
Skip to content