Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 2/15 i 3/19 ) i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Solina, dana 14. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za
članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina

  1. Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina u sazivu 2021.– 2023. godinu.
  2. Za dan izbora određuje se 14. svibnja 2021. (petak).
  3. Izbori se provode u vremenu od 13 do 14 sati.
  4. Izbori se provode u svim osnovnim školama na području Grada Solina na mjestima koje utvrde same škole.
  5. Izbori se provode sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom vjesniku

Grada Solina, na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama osnovnih škola i na www.solin.hr

KLASA:602-11/21-01/1
URBROJ:2180/01-01-21-1
Solin, 14. travnja 2021.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

Scroll to Top
Skip to content