Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

 SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu

okoliša i europske fondove

KLASA: 112-02/21-01/05

URBROJ: 2180/01-06-01-21-2

Solin, 5. ožujka 2021. godine

Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-02/21-01/05, URBROJ: 2180/01-06-01-21-1, od  5. ožujka 2021. godine, objavljuje  se

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina na radno mjesto viši stručni suradnik za informiranje i prezentaciju EU projekata – 1 izvršitelj/icana određeno vrijeme 

Posebni uvjeti:

 • VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar/ica struke/stručni specijalist/ica) društvenog ili humanističkog  usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete:

 • punoljetnost 
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, uz probni rad od  dva mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz oglasa, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 • kratki životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom stažu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata)
 • presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će  se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  oglasa na stranicama Zavoda za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za oglas za prijam na određeno vrijeme..

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                       GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content