Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Kontrolor- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme-zamjena duže vrijeme odsutnog namještenika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
KLASA: 112-01/23-01/7
URBROJ: 2181-9-11-01-23-2
Solin, 10. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu i Zaključka Upravitelja Vlastitog pogona KLASA:112-01/23-01/7, URBROJ:2181-9-11-01-23-1, od 9. svibnja 2023. godine, objavljuje se

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

Kontrolor- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme-zamjena duže vrijeme odsutnog namještenika

Posebni uvjeti:

 • NSS/SSS
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete:

 • punoljetnost,
 •  hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Namještenik/ica  se prima u radni odnos na određeno vrijeme, uz  probni rad od dva mjeseca.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavit će se na web-stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web-stranici i Oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 • kratki životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne stariji od 3 mjeseci
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za oglas za prijam na određeno vrijeme.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poziva na pravo prednosti dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na oglas pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe oglasa sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatu oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

                                                                                              ANTE PARČINA dipl.iur.

Scroll to Top
Skip to content