Oglas za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN 
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
KLASA: 363-06/22-02/2
URBROJ: 2181-9-11-01-22-1

Solin, 11. studenog 2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (NN RH broj: 19/98, 50/12 i 89/17)  i  Odluke o  utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Novom groblju Solin 1.b. faza (“Službeni vjesnik Grada Solina” broj: 11/22) Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

OGLAŠAVA

prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje

 obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu

  1. Na Novom groblju u Solinu ugovorena je izgradnja ukupno 69 obiteljskih grobnica s dva, četiri i šest ukopnih mjesta.
  2. Obiteljska grobnica iz točke 1. ovog oglasa korisniku se dodjeljuje na neodređeno vrijeme korištenja, odnosno do trajanja groblja, uz uvjet redovitog plaćanja grobljanske naknade.
  3. Zahtjev za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica rješavat će se temeljem utvrđenih kriterija/prioriteta.
  4. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica je 8 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči Grada Solina.
  5. Svi podnositelji zahtjeva bit će pravovremeno obaviješteni o rješavanju njihovih zahtjeva u daljnjem roku od 15 dana.
  6. Zahtjevi za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica dostavljaju se na adresu: GRAD SOLIN, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

GRAD SOLIN       

    

Scroll to Top
Skip to content