Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto viši stručni suradnik za informiranje i prezentaciju EU projekata u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

  • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)
  • Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20)
  • Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

VISIBILITY GUIDELINES for the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro

INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme Factsheet n. 8 Project Communication

– Poznavanje projekata financiranih sredstvima Europske unije, a koje je proveo/provodi Grad Solin, dostupno na: https://www.solin.hr/upravni-odjeli/upravni-odjel-za-gospodarstvo-zastitu-okolisa-i-europske-fondove/

            Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove:

– objavljuje informacije o podnesenim zahtjevima o prijavama na međunarodne i nacionalne natječaje koji se sufinanciraju iz EU i nacionalne komponente,

– priprema sastanke sa medijskim kućama, kao i vanjskim konzultantima,

– prezentira projekte koji su u tijeku te po potrebi izvještava o stupnju pripremljenosti istih.

Komunikacija kroz kontakte unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 6.400,00 kn neto (izračun za osobe bez ostvarenog staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

            Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top Skip to content