Pravni izvori za testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto komunalni redar u Odsjeku za komunalno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Grada Solina

USTAV Republike Hrvatske (NN RH br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Z a k o n i:

  • ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (NN RH br. 68/18, 110/18, 32/20)
  • ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (NN RH br:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20)
  • ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (NN RH br. 47/09, 110/21);
  • PREKRŠAJNI ZAKON (izvod-od čl.228 do 245.), NN RH br. 107/07, 39/13, 157/13;  110/15, 70/17, 118/18)
  • ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI; ovlasti i obveze komunalnih redara (izvod-od čl. 42 do čl. 61.), NN  RH br. 153/13

U r e d b e :

  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 75/21);

G r a d s k e  o d l u k e :

  •  Statut Grada Solina (Službeni vjesnik grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),
  • Odluka o komunalnom redu (Sl. vjesnik grada Solina br. 11/19)
  • Odluka o nerazvrstanim cestama (Sl. vjesnik grada Solina br. ” 2/13, 1/16, 8/16, 2/17, 7/19, 1/20, 13/20 i 1/21)
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Sl. vjesnik grada Solina br. 10/18, 5/19)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: kontrola provedbe propisa o komunalnom redu, poduzimanje propisanih mjera temeljem zakona i akata Grada, obilazak terena.
Prijem stranaka, komunikacija unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 4.700,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content