Dana 29. siječnja 2018. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 13 sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

1.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
2.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
3.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
4.Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Solina
5.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Vijeća izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Solin za 2019. godinu
6.Prijedlog Odluke o prestanku trgovačkog društva Inkubator Solin d.o.o.

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN 
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi Zaključka i Odluka 13. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content