Dana 18. lipnja 2019. godine (utorak) u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu
5.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2019.g.
6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu
7.Informacija o realizaciji Projekta Reciklažnog dvorišta
8.Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
9.Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Solin
11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
12.Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
13.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina subjektima koji sudjeluju na izborima
14.Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
15.Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
16.Prijedlog Odluke o izgradnji grobnog polja “Novi dio groblja Solin I.b faza” (grobno polje XXII) i utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN 
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi Zaključka i Odluka 15. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content