Dana 3. rujna 2019. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
– Verifikacija s tematske sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2019. godine – lipanj 2019. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Solina
5. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA”, Mravince
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Kolektivnih nagrada Grada Solina
7. Prijedlog Odluke o dodjeli Osobnih nagrada Grada Solina

Dopuna dnevnog reda:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2019. godinu
5. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju stručnog radnog tijela za provedbu Plana gospodarenja otpadom na području Grada Solina

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi izvještaja i Odluka 16. sjednice Gradskog vijeća grada Solina


Točke dopune dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content