Dana 29. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s Financijskim planom za 2018. godinu
2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Solina
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova vijeća izabranih sa lista grupe birača Gradskog vijeća Grada Solina za 2018. godinu
4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlozi Zaključaka i Odluka 6. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top
Skip to content