Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. do 2027. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
406-01/20-01/01
URBROJ: 2180/01-03-01-21-2
Solin, 4. veljače 2021. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine RH broj: 140/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), objavljuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA SOLINA ZA RAZDOBLJE
OD 2021. do 2027. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost: građane, trgovačka društva, udruge, mjesne odbore na području Grada Solina, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama sudjeluju u donošenju:

  1. STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA SOLINA ZA RAZDOBLJE OD 2021. do 2027. godine Izmjene spomenutih akata predstavljaju usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 144/20) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/20).
    Objavom Strategije upravljanja imovinom Grada Solina, omogućavamo upisivanje komentara u obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Solina.
    Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada se primjedbe zaprimaju.
    Prihvaćene primjedbe postaju sastavni dio prijedloga koji će se dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje.
    Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na službenim stranicama Grada Solina.

PROČELNIK
Upravnog odjela za pravne i opće poslove
Ante Ljubičić, dip. pravnik

Privici:

Scroll to Top Skip to content