Obavijest o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-20-18 od 15.10.2020. godine), te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 07.11.2020.  do 07.12. 2020. godine.

Javni uvid u cjelovitu Studiju i dva  sažetka Studije može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 14 sati u zgradi Grada Splita (prizemlje), Obala kneza Branimira 17 kao i u  cjelovitu Studiju i jedan sažetak Studije u zgradi Splitsko-dalmatinske županije (prizemlje), Domovinskog rata 2 u Splitu.

Javno izlaganje održat će se dana 24.11. 2020. godine (utorak) s početkom u 18,30 sati u dvorani amfiteatra Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15 na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Cjelovita Studija dostupna je na:

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/04_11_2020_Studija_Sjeverna_luka_Split.pdf

Sažetak Studije dostupan je na:

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/04_11_2020_Sazetak_Sjeverna_luka_Split.pdf

Informacija o početku postupka dostupna je na:

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/04_11_2020_Informacija_JR_Sjeverna_luka_Split.pdf

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisati u knjige primjedbi koje će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke 2. ovog  Oglasa ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 07.12.2020. godine, mogu dostaviti u pisanom obliku i to zemaljskom poštom na adresu Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: mladen.perisic@dalmacija.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Bitno je da se uz Grad Solin, koji je uključen u postupak i tijekom javne rasprave će se primjedbama očitovati na sadržaj Studije, u ovaj postupak uključi sva zainteresirana javnost.

Scroll to Top Skip to content