Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u visini od 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini od 15% osigurava se iz proračuna jedinica lokalne samouprave i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.


NASLOV: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

SPECIFIČNI CILJ: 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NOSITELJ PROJEKTA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave

LOKACIJA: 407 jedinica lokalne samouprave (Solin, Splitsko- dalmatinska županija, Hrvatska; www.solin.hr)

DATUM POČETKA: 8. siječnja 2019.

DATUM ZAVRŠETKA: 14. veljače 2021.

UKUPNI PRORAČUN: 370.631.802,09 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 315.037.031,77 kuna

KONTAKT: spremnici@fzoeu.hr

Scroll to Top Skip to content